Hais me ntsis txog Cheeb Tsam Ramsey

Cov neeg hauv lub lav Minnesota muaj ntau tshaj li ntawm 525,000 leej tibneeg uas muab Cheeb Tsam Ramsey ua lawv lub chaw nyob. Ntawm xya lub cheeb tsam hauv lav Minnesota, lub cheeb tsam nov nyob rau hauv plawv nroog puag ncig ob lub nroog ntxaib, li kaum feem pua ntawm tagnrho cov tibneeg hauv lav Minnesota kuj nyob rau thaj chaw nov uas suav tau tias nws yog lub cheeb tsam uas tibneeg nyob coob thib ob. Hnub uas tsim tsa muab Cheeb Tsam Ramsey yog hnub tim 27 lub kaum hli ntuj 1849, nws kuj yog thawj ob peb lub cheeb tsam uas raug tsim tsa nyob rau ntawm Thaj Av Minnesota.

Hauv Ramsey feem ntau yog cov zos loj (urban) tiamsis hos yog lub cheeb tsam me tshaj plaws uas nthuav dav fo li 152 (square miles) xwb thiab kuj haj tseem muaj tibneeg nyob coob heev kawg li rau hauv. Ib puas ncig hauv Cheeb Tsam Ramsey kuj raug lees paub los ntawm lub tebchaws tias nws tej chaw ntxim zoo mus xyuas, ntxim xis nyob nrog rau nws tej keeb kwv yav thaum ub, muaj ntau hom tibneeg sib xyaws daws thiab muaj ntxim zoo caij los mus ua tej yam tsam peev.

Tagnrho cov zos lossis ib feem ntawm tej lub zej zog hauv Cheeb Tsam Ramsey muaj xws li: Saint Paul (tuam txhab nroog thiab tsoom fwv ntawm lub cheeb tsam), Arden HillsBlaineFalcon HeightsGem LakeLauderdaleLittle CanadaMaplewoodMounds ViewNew BrightonNorth OaksNorth Saint PaulRosevilleShoreviewSaint AnthonySpring Lake ParkVadnais HeightsWhite Bear Lake thiab White Bear Lake Township.

Kev pab cuam txhais lus

Cheeb Tsam Ramsey yuav muaj kev saib xyuas zoo kom txhua hom tibneeg tau txais lub cib fim los mus siv peb cov kev pab cuam nrog rau qhov (website) ntawm nov. Yog xav tau qhov (website) nov hais ua lwm hom lus, mus siab tau rau ntawm Google Translate los yog  Bing Translator.

Cheeb Tsam Ramsey kuj muaj kev pab cuam uas txhais tau 170 hom lus hauv xovtooj thiab. Yog xav tau qhov kev pab cuam nov hu rau 651-266-8500 – tus tibneeg teb xovtooj mamli nrog koj tham seb yuav muab koj txuas mus rau pab tibneeg twg ntawm ib cheeb tsam uas thiajli yuav tau ib tug neeg pem lus pab koj.

Xov Xwm YOOJ YIM (651-266-3800) yog ib tug xov tooj muaj cov ncauj lus qhia cov xov xwm txog cov kev pab nyiaj txiag ua Lus Askiv, Lus Mev, Lus Hmoob thiab Lus Xausmavliam. 

  • Muab tau cov xov xwm txog txoj kev koj tsim nyog tau nyiaj txiag pab, txoj kev pab nyob rau qib twg lawm thiab cov txiaj ntsim zoo yog dab tsi. 
  • Sib txuas lus qhia txog cov xov xwm tshiab ntawm ib qhov txhooj twg rau lub xeev cov kev ntsuas kev tsim nyog tau kev pab. 
  • Hais lus tseg rau cov neeg ua hauj lwm nrog koj thiab ceeb toom qhia cov kev hloov. 

Saib yeeb yaj kiab thiab cov ntawv tshaj xo ntawm Hmoob

Yam uas lub cheeb tsam pab yog

Cheeb Tsam Ramsey muaj ntau hom kev pab lossis kev pab cuam rau ib tsoom zej zog thiab tej qhua. Cov kev pab cuam muaj xwsli: