Cov tshuaj txhaj

Txhua tus uas muaj hnub nyoog 6 lub hlis thiab siab dua ntawd tam sim no muaj feem tau txhaj qhov tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19.

Txhaj koj koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tsis tau them nyiaj.

 • Txhua tus uas muaj hnub nyoog 6 lub hlis thiab siab dua ntawd tam sim no muaj feem tau txhaj qhov tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19.
 • Tsis tas yuav muaj ntawv tuav pov hawm (insurance). Tsis siv daim ID.
 • Koj tseem tuaj yeem txhaj tau ib koob xub thawj (initial) COVID-19 los tiv thaiv koj tus kheej, koj tsev neeg thiab koj lub zej zos, yog tias koj xaiv qhov no.
 • Xyuas kom koj thiab koj tsev neeg paub txog cov koob tshuaj txhaj tiv thaiv COVID-19 thiab cov koob tshuaj txhab txhawb ntxiv. Centers for Disease Control (CDC) (Cov Chaw Tswj Kab Mob) tau pom zoo kom txhaj cov koob txhaj txhawb ntxiv (booster shots) rau cov muaj hnub nyoog 6 hlis thiab siab dua. 

Cov Chaw Txhaj Tshuaj Hauv Zej Zos

Beginning of tab section with 3 tabs. Left and right arrow keys will navigate between tab navigation links.

Cov chaw txhaj tshuaj uas Ramsey County yog tus khiav txoj hauj lwm

Saint Paul – Ramsey County Public Health (Ramsey County Feem Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv) thiab cov khub koom hauj lwm ua ke muab tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yam tsis tau them nyiaj rau txhua tus hnub nyoog 6 hlis thiab tshaj saud uas muaj feem tau txais. Lub caij nplooj ntoos poob (fall) 2023 koob tshuaj kho tshiab muaj nyob rau cov chaw kho mob no.

 • Tsis tas muaj daim npav ID los yog ntawv pov hwm kho mob.
 • You can get an updated shot with Ramsey County, even if you got other doses somewhere else.
 • Pom zoo kom rau daim ntaub looj qhov ncauj qhov ntswg thaum mus rau ntawm Ramsey County cov chaw txhaj tshuaj.

Hu rau Public Health tus xov tooj hu txhaj tshuaj yog koj muaj lus nug: 651-266-1190 (Monday – Friday: 8 a.m. – 4:30 p.m.).

Consulate of Mexico

797 East 7th St.
Saint Paul 55106

 • 12 hli ntuj 6 (2 - 6 p.m.)
  Pfizer 6 hlis+ koob kho tshiab (bivalent) tsis hais koob twg. Tshuaj txhaj tiv thaiv khaub thuas (flu).
  Tsis tas teem sij hawm ua ntej.
   
 • 12 hli ntuj 20 (2 - 6 p.m.)
  Pfizer 6 hlis+ koob kho tshiab (bivalent) tsis hais koob twg. Tshuaj txhaj tiv thaiv khaub thuas (flu).
  Tsis tas teem sij hawm ua ntej.
   
 • 12 hli ntuj 27 (2 - 6 p.m.)
  Pfizer 6 hlis+ koob kho tshiab (bivalent) tsis hais koob twg. Tshuaj txhaj tiv thaiv khaub thuas (flu).
  Tsis tas teem sij hawm ua ntej.

Zoo siab tos txais cov cia li nkag tuaj thiab muaj cov sij hawm teem tuaj tau. Xav teem sij hawm tuaj, thov hu rau 612-296-4172Muaj ua lus Askiv thiab lus Mev.

Ua ntej teem sij hawm tuaj kuaj

 • TSIS txhob tuaj rau hauv lub chaw kho mob me yog tias koj tau nyob ze ib tug neeg uas kuaj pom tias nws muaj tus kab mob COVID-19, yog tias koj ua npaws los sis tsis xis nyob

Yuav muaj li cas thaum koj tuaj txog ntawm qhov koj teem sij hawm tuaj kuaj 

 • Koj yuav tsum tau muab koj lub npe, lub xeem, hnub yug thiab chaw nyob.
 • Koj TSIS tas muab daim npav ID los sis ntawv pov hwm kho mob.
 • Npaj tuaj zaum li ntawm 15-30 feeb rau qhov kev soj ntsuam tom qab koj txhaj koj koob tshuaj tag.

Cov Chaw Txhaj Tshuaj Hauv Zej Zos Uas Sib Koom Tes (Community Partner clinics)

Muaj ntau cov chaw hauv zej zos uas sib koom tes kuj qhib muaj txhaj tshuaj nyob thoob plaws Ramsey County. Lub caij nplooj ntoos poob (fall) 2023 koob tshuaj kho tshiab muaj nyob rau cov chaw kho mob no. Nrhiav ib lub chaw uas nyob ze koj. Thov rov qab xyuas dua kom tau cov chaw hauv zej zos uas sib koom tes yav tom ntej.

Consulate of Mexico

797 East 7th St.
Saint Paul 55106

 • 12 hli ntuj 6 (2 - 6 p.m.)
  Pfizer 6 hlis+ koob kho tshiab (bivalent) tsis hais koob twg. Tshuaj txhaj tiv thaiv khaub thuas (flu).
  Tsis tas teem sij hawm ua ntej.

Twin Cities Recovery with CWC

3400 East Lake St.,
Minneapolis, 55407

 • 12 hli ntuj 8 (1 - 4 p.m.)
  Pfizer 5+ koob kho tshiab (bivalent) tsis hais koob twg. Tshuaj txhaj tiv thaiv khaub thuas (flu).
  Tsis tas teem sij hawm ua ntej.

Consulate of Mexico

797 East 7th St.
Saint Paul 55106

 • 12 hli ntuj 9 (9 a.m. - 1 p.m.)
  Pfizer 6 hlis+ koob kho tshiab (bivalent) tsis hais koob twg. Tshuaj txhaj tiv thaiv khaub thuas (flu).
  Tsis tas teem sij hawm ua ntej.

A Mother's Love-- Northside Community Center at Cub

701 West Broadway,
Minneapolis, 55411

 • 12 hli ntuj 12 (4:30 - 7 p.m.)
  Pfizer 5+ koob kho tshiab (bivalent) tsis hais koob twg. Tshuaj txhaj tiv thaiv khaub thuas (flu). Mpox vaccine.
  Tsis tas teem sij hawm ua ntej.

CLUES

797 East 7th Street,
Saint Paul, 55106

 • 12 hli ntuj 15 (1:30 - 5:30 p.m.)
  Pfizer 6 hlis+ koob kho tshiab (bivalent) tsis hais koob twg. Tshuaj txhaj tiv thaiv khaub thuas (flu).
  Tsis tas teem sij hawm ua ntej.

Consulate of Mexico

797 East 7th St.
Saint Paul 55106

 • 12 hli ntuj 20 (2 - 6 p.m.)
  Pfizer 6 hlis+ koob kho tshiab (bivalent) tsis hais koob twg. Tshuaj txhaj tiv thaiv khaub thuas (flu).
  Tsis tas teem sij hawm ua ntej.

Vietnamese Social Services

277 University Ave. W.,
Saint Paul, 55103

 • 12 hli ntuj 20 (2 - 6 p.m.)
  Pfizer 5+ koob kho tshiab (bivalent) tsis hais koob twg. Tshuaj txhaj tiv thaiv khaub thuas (flu). Mpox vaccine.
  Tsis tas teem sij hawm ua ntej.

Consulate of Mexico

797 East 7th St.
Saint Paul 55106

 • 12 hli ntuj 27 (2 - 6 p.m.)
  Pfizer 6 hlis+ koob kho tshiab (bivalent) tsis hais koob twg. Tshuaj txhaj tiv thaiv khaub thuas (flu).
  Tsis tas teem sij hawm ua ntej.

Thov tuaj txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tom tsev

Minnesota Department of Health (Minnesota Feem Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv) muaj teem sij hawm tuaj txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tom tsev. Qhov kev pab no muaj rau cov uas tawm tsis tau hauv lub tsev mus sab nraud thiab cov me nyuam. Xav paub ntxiv.

Teem ib lub sij hawm

Hu rau 1-833-431-2053.​ Muaj cov kev pab txhais lus.

 • Monday, Hnub Vas Phuv, Friday: 9 a.m. rau 5 p.m.
 • Hnub Vas As Qhas, Hnub Vas Phab Hav: 9 a.m. rau 7 p.m.
Back to tab navigation. End of tab content.

Cov koob tshuaj txhaj tshiab

Daim Npav Txhaj Tshuaj