Cov chaw muaj kev pab txog kev noj qab haus huv

Cov ntaub ntawv uas ntseeg siab tau hais txog tus kab mob COVID-19, kev kuaj tus mob thiab yuav ua li cas yog tias koj mob.

Yuav Ua Li Cas yog tias Koj Muaj Tus Kab Mob COVID-19

Ntaub ntawv qhia paub txog kev kuaj thiab kev cais rau ib qho

Long COVID-19 mob ntev loo

Tau cov lus teb rau koj cov lus nug txog tus mob COVID-19.

Vev xaib

Pab them cov nqi pam cov neeg tuag rau tus kab mob COVID-19