Odeeffannoo fayyaa

Odeeffannoo amanamoo dhimma covid-19, qoratamuu fi yoo si dhukkube maal gochuu akka qabduu.

COVID-19 Yoo Ofirratti Argitan Maal Gochuu Akka Qabdan

Odeeffannoo qoratamuu fi namarraa kophaa if baasuu.

Mallattoo Covid-19’n booda

Covid-19 irratti gaafii qabduuf deebii argachuuf

Toora (Weebsaayitii) Odeeffannoo

Gargaarsa Kafaltii awwaalcha nama covid-19 du’eef