Qorachiifamuu

Qoratamuun karaa tamsa’ina covid-19 ittiin ittisaniidha. 

Scroll table right to see more

Gosa qorannoo

Qorannoo Molikiyuulii/PCR Qorannoo qaama alagaa hatattamaa
 • Karaa ifa tahe kan vaayirasii covid-19 ittiin adda baasan.
 • Qorannoon PCR akaakuu (gosa) qorannoo Molikiyuulii keessaa tokko.
 • Qorannaa Molikiyuulii tokko qofaatu barbaachisa- qorannoon dabalataa hin barbaachisu.
 • Yeroo mara Hospitaala yokiin kilinikii keessatti raawwatama.
 • Qorannichi gara laabaraatooriitti waan ergamuuf bu’aan qorannoo guyyaa muraasa turuu mala.
 • Waa’ee Qorannoo PCR ballinaan baradhu.
 • Bu’aan qorannoo daqiiqaa 10-30 jiddutti argama..
 • Bu’aan qorannoo poozitivii yeroo mara isa sirrii fi amansiisaadha.
 • Yoo bu’aan qorannoo kan duraa negetivii tahe qorannoo gosa antiijiin jedhamuu dabalataa tokkoo ol qoratami.
 • Namoota mallattoo hin qabneef haala ifa taheen adda baasuun ni ulfaata.
 • Waa’ee qorannoo qaama alagaa hatattamaa baradhu.

Carraalee Qoratamuu

Namoonni Minisootaa keeysa jiraatan covid-19 qoratamuuf carraa baayyee kan qaban yoo tahu ofiin of qorachuu, Iddoolee qorannaaf hawaasaaf qophaawe kanneen akka kilinikoota, Hospitaalotaa fi Faarmaasiilees kan of keessaa qabuudha.

Meeshaalee Dhunfaan ittiin qorataman

Saffisaan ofiif of qorachuun bakka kamittuu godhamuu dandaha. Akkaataa ittifayyadamaa fi kallattii qorannaa Biiroon Bulchinsa Nyaataa fi Qorichaa (FDA) mirkaneesseen fayyadamuun barbaachisaadha. FDA’n qosoota qorannoo Rapid jedhamuu baayyee isaanii guyyoota itti dhumatan dheeressee jira.

Qorannoo Covid-19 kan bilisaa manatti

 • Every home in the U.S. can order 4 more free tests starting November 2023. If you did not order tests in fall 2023, you can place two orders for a total of 8 tests.
 • Qorannaan fooyya’u gosa dhibee haaraa mullachuu malu akka ittisuuf fooyyeffama.
 • Ajajni tokko gosa qorannaa covid-19 rapid antigen jedhamu kan yeroo itti fayyadamaa dheeraa qabu afur of keessaa qaba.

Meeshaalee ittiin qorataman bilisaan ajajadhu

Kutaa (naannoo) Minisootaa

 • Yeroo dhiheessi dhumataa jiru kanattiis Namoota Minisootaa keessa jiraataniif meeshaan manatti ofiin qoratan afur maatii tokkoof bilisaan ni kennama.
 • Ajajachuudhaaf gargaarsa ni barbaaddaa? Sarara bilbila hawaasaa covid-19’f Biiroo fayyaa Minisootaan qophaa’e 1-833-431-2053 irratti guyyaa Wixataa hanga Jimaataa sa’aatii 9WD hanga 7WB, sanbata: 10WD hanga 6WB tti bilbiluu dandeessu. 
 • Tajaajilli afaanii ni jira.

Meeshaalee ittiin qorataman bilisaan ajajadhu

Scroll table right to see more

Iddo Qoranno COVID-19 itti kennamu

Location Details

Minneapolis - Phyllis Wheatley Community Center

1301 North 10th Ave
Minneapolis 55411

 • Qorannoo hancufaa.
 • Monday: 2WB - 5WB, Tuesday, Thursday: 3WB – 7WB.
 • Kallattiin Qaamaan dhaquuniis kan hayyamamu yoo tahu beellama qabachuus ni dandeessu.
 • Beellama talaallii guutuu.
 • Waldaya gurraachota minisootaatti toora covid-19 argachuuf 612-254-1145 irratti qunnamaa.

Iddoolee hawaasaaf qorannaan itti godhamu barbaadi.