Kev Kuaj

Kev kuaj yog ib txoj kev tseem ceeb los ceev tus mob COVID-19 kom txhob kis.  

Scroll table right to see more

Hom kev kuaj

Qhov kev kuaj molecular/PCR test Kuaj tau ceev antigen (rapid antigen)
 • Txoj kev txhom tau tus kab mob vais lav COVID-19 tseeb tshaj plaws.
 • Qhov kev kuaj PCR yog ib hom ntawm qhov kev kuaj molecular.
 • Tsuas ua ib qho kev kuaj molecular nkaus xwb— tsis tas kuaj ntxiv.
 • Feem ntau yog kuaj hauv lub chaw kho mob me los yog tsev kho mob loj.
 • Qhov kuaj tau tej zaum yuav siv ob peb hnub yeeb vim qhov kuaj no yuav tau xa mus rau lub chaw ncu kuaj kab mob (laboratory).
 • Kawm kom paub ntxiv txog PCR cov kev kuaj.
 • Qhov kuaj tau pom yuav siv li ntawm 10-30 feeb.
 • Qhov kuaj tau pom tias muaj tus mob feem ntau yeej thwj thiab ntseeg siab tau.
 • Tej zaum kuj yuav tsis paub tseeb, tshwj xeeb yog cov neeg uas tsis muaj cov tsos mob.
 • Take more than one antigen test if the first test result is negative.
 • Kawm kom paub ntxiv txog cov kev kuaj rapid antigen.

Cov kev xaiv kuaj

Minnesota cov pej xeem muaj ntau txoj kev xaiv los kuaj tus mob COVID-19, suav nrog yog cov kev kuaj yus tus kheej (self-testing), cov chaw mus kuaj hauv zej zog, thiab tej co chaw kho mob me, cov tsev kho mob loj thiab cov chaw muag tshuaj.

Kawm ntxiv ntawm qhov Yog Koj Mob los sis Kuaj Tau Pom Tias Muaj Tus Mob.

Cov khoom siv yus kuaj yus tus kheej (self-testing kits)

Qhov kev yus kuaj yus (rapid self-tests) siv tau nyob qhov twg los tau. Nws tseem ceeb heev kom yus ua raws li cov lus taw qhia thiab siv cov kev kuaj uas pom zoo los ntawm qhov chaw Food and Drug Administration (FDA). FDA tau ncua ntau cov hnub tas sij hawm ntawm qhov kev Kuaj Sai rau tus mob COVID-19.

Tsoom fwv

 • September 25, 2023 - Cov tsev neeg nyob hauv teb chaws U.S. mus xaaj tau plaub qhov kev kuaj tus mob COVID-19 dawb.
 • Cov kev kuaj no tau muab hloov kho kom kuaj pom tau cov kab mob tshiab.
 • Cov kev kuaj kav ntev thiab lub hnub tas sij hawm tau muab ua kom kav ntev dua qub.

Order free test kits

Xeev Minnesota

 • September 25, 2023 - Kam muab plaub qhov kev kuaj dawb hauv tsev (rapid tests) rau txhua tsev neeg hauv Minnesota, thaum tseem muaj cov khoom.
 • Need help placing an order? Hu rau MDH COVID-19 tus xov tooj 1-833-431-2053 Monday - Friday: 9 a.m. txog 7 p.m., Saturday: 10 a.m. txog 6 p.m.
 • Language assistance is available.

Xaaj cov khoom kuaj kab mob tom tsev yam tsis tau them nyia

Scroll table right to see more

Cov chaw kuaj tus kab mob COVID-19

Location Details

Minneapolis - Phyllis Wheatley Community Center

1301 North 10th Ave
Minneapolis 55411

Nrhiav tas nrho cov chaw kuaj kab mob hauv lub zej zos