Meeshalee, xalayaa odeeffannoo fi vidiyoolee

Odeeffannoo Dhukkuba koroonaa irratti Waajjirri Ramsey County fi Dhaabbileen Hawaasummaa qopheessan.

Sanadoota

Vidiyoo